نمرات آزمون مدیریت امور خانواده خرداد93

نام خانوادگی کد ملی برنامه ریزی هنر در خانه سالم زیستن م سالم زیستن پ
 کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی
برهانی 1285526538 16 غ 11 غ 15 غ 13 غ
توسلی 0075925443         17 19    
چوپانی 5419692236         15 19    
حسینیان 6339540392     13 18 15 17    
حقیقی 5419578492     5 17 5 20    
خرد پژوه 0041188391 14   11 20 16 17    
شاهی 1288374747     12       13 18
ضیائیان 1287131840     15 غ 10 غ    
عبدالهی 1092003991 16           15 17
یزدانی 1286772230     8 16 7 19