نمرات آزمون طراحی وب خرداد 93

نام خانوادگی کد ملی رایانه کار پیشرفته طرح امور فلش وب مقدماتی وب پیشرفته
کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی
آقابابائی 1160273413     غ غ غ غ غ غ غ غ
دری طالخونچه 1272281061       17 12 15 15 17 11 10
رجبی 1271962233     9 غ 14 غ 14 غ 9 غ
رضوانی 1272561054     5 غ            
زارعی کردشویی 1272218181       15 12 8 12 17 10 15
زمانی اسفهرانی 1111951802       20   15 16 18 13 15
سیفی 5100169885     5 14 10 8 9 10 6 8
شاوران 1272308782         10 10 7 10 6 10
عبدالهیان 1272164535         18 17 12 20 13 15
قربانی چم کهریزی 6200031665         5 15        
کیوان 1292667753 5 غ 5 غ 5 غ        
گرجی 1742243576 15 15     12 15        
مرادی 1130379906 5   5 غ 5 غ 5 غ 5 غ
مفیدی فر 1272610731 13 20 15 15 12 15        
نوروزی طالخونچه 5410085477       15 11 10 11 10 11 15
یاوریان فروشانی 1271864908       5 5 5 5 5 5 5
                       
جملات متحرک
Text Marquee not Found!
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد