نمرات آزمون تصویرسازی خرداد 93

نام خانوادگی کد ملی رایانه کار م رایانه کار پ طرح امور Freehand CorelDrew
 کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی کتبی عملی
اعظمیان جزی 1271769484     14              
حسن دخت 1291011196         16 14        
حسنی 1271048264         9 ب د 12 ب د    
ردانی پور 1270330144         16 ب د 19 ب د    
صادقخانی 4219786783   غ   غ   غ 16 غ 16 غ
کارگر دستجردی 1271157152             10 15    
کاظم اصلانی 4160782787     9              
کریمی علویجه 1270199595         12 15 15 15    
محمد رضائی 1270643517             10   12  
جملات متحرک
Text Marquee not Found!
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد