کارگاه Writing آیلتس

کارگاه Writing آیلتس

این کارگاه در دو بخش آکادمیک و جنرال 

تسک ۱ و تسک ۲ برگزار می شود .